حمل رایگان

خریدهای فروشگاهی و جزئی

کیفیت

محصول روز

پرداخت

پرداخت آنلاین

قیمت ها بر اساس قیمت روز می باشد (1398/09/23)

محصولات

حالت نمایش
product

حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین(700گرمی)

828300 ریال

product

جگر گوساله تازه خرّم پی پروتئین(400 گرمی)

330000 ریال

product

سینه مرغ بدون پوست خرّم پی پروتئین(3تایی)

192500 ریال

product

سینه مرغ باپوست خرّم پی پروتئین(2تایی)

181500 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(750گرمی)

687720 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(450گرمی)

442105.4 ریال

product

قزل الا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

219450 ریال

product

حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین(450گرمی)

532400 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(450گرمی)

442105.4 ریال

product

فیله کبابی بدون سس خرّم پی پروتئین(750گرمی)

209000 ریال

product

ماهیچه مرغ تازه ته ران خرّم پی پروتئین( 6تایی)

231000 ریال

product

سینه مرغ بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی با پوست)

181500 ریال

product

سینه مرغ بشقابی خرّم پی پروتئین(2تایی با پوست)

181500 ریال

product

ران مرغ تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی با پوست)

149600 ریال

product

ران تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(2تایی با پوست)

149600 ریال

product

ماهی قزل آلا شکم پر خرّم پی پروتئین(تازه)

484000 ریال

product

ماهی قزل آلا شکم خالی خرّم پی پروتئین(تازه)

440000 ریال

product

فیله ماهی قزل آلا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

219450 ریال

product

فیله ماهی قزل آلا خرّم پی پروتئین700گرمی

418000 ریال

product

میگو 200گرمی درشت خرّم پی پروتئین

242000 ریال

product

میگو500گرمی درشت خرّم پی پروتئین

506000 ریال

product

میگو 500گرمی درشت خرّم پی پروتئین

506000 ریال

product

فیله ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین(700گرمی)

440000 ریال

product

فیله ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین (450گرمی)

440000 ریال

product

فیله ماهی حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین (450گرمی)

532400 ریال

product

فیله ماهی حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین (700گرمی)

828300 ریال

product

فیله ماهی سالمون نروژ خرّم پی پروتئین(450گرمی)

977900 ریال

product

فیله ماهی سالمون نروژ خرّم پی پروتئین(700گرمی)

1520860 ریال

product

فیله ماهی حسون خرّم پی پروتئین(450گرمی)

168300 ریال

product

فیله ماهی شوریده خرّم پی پروتئین(700گرمی)

687720 ریال

product

فیله ماهی تیلاپیا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

303600 ریال

product

فیله ماهی شیر خرّم پی پروتئین(450گرمی)

736450 ریال

product

فیله ماهی شیر خرّم پی پروتئین(700گرمی)

687500 ریال

product

ماهی کلیکا خرّم پی پروتئین (600گرمی)

825000 ریال

product

ماهی حسون خرّم پی پروتئین(درسته)

261140 ریال

product

ماهی شیرخرّم پی پروتئین (درسته)

726000 ریال

product

ماهی حلوا سیاه خرّم پی پروتئین(درسته)

704000 ریال

product

ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین(درسته)

605000 ریال

product

کتف بدون سس خرّم پی پروتئین(500گرمی)

85800 ریال

product

گوشت مخلوط گوسفندی تازه خرّم پی پروتئین (400گرمی)

283800 ریال

product

قلم گوساله نرتازه خرّم پی پروتئین(کیلویی)

88000 ریال

product

چلوگوشتی گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی)

372900 ریال

product

چلوگوشتی گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین (700گرمی)

652300 ریال

product

گوشت فیله گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

900900 ریال

product

گوشت فیله گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی )

514800 ریال

product

گوشت قیمه خورشتی تازه خرّم پی پروتئین(400 گرمی)

372900 ریال

product

گوشت قیمه خورشتی تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

652300 ریال

product

گوشت چرخ کرده ممتاز تازه خرّم پی پروتئین (400گرمی)

332200 ریال

product

گوشت چرخ کرده ممتاز تازه (700 گرمی)

580800 ریال

product

گوشت چرخ کرده معمولی تازه (700گرمی)

481250 ریال

product

گوشت راسته گوساله نر تازه (400گرمی)

357500 ریال

product

گوشت راسته گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

627000 ریال

product

گوشت ماهیچه گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی)

327800 ریال

product

گوشت ماهیچه گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

574200 ریال

product

شنیسل سینه مرغ تازه خرّم پی پروتئین(500گرمی)

231660 ریال

product

جوجه کباب ته ران مرغ زعفرانی خرّم پی پروتئین(500گرمی)

157300 ریال

product

جوجه کباب ته ران مرغ زعفرانی خرّم پی پروتئین(750 گرمی)

232100 ریال

product

بال کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

123200 ریال

product

جوجه کباب ترش خرّم پی پروتئین(750گرمی)

157300 ریال

product

فیله بدون سس خرّم پی پروتئین(750گرمی)

209000 ریال

product

جوجه کبابی بدون سس خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

203500 ریال

product

جوجه کبابی بدون سس خرّم پی پروتئین(750گرمی)

203500 ریال

product

فیله کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(500گرمی)

165000 ریال

product

فیله کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(750گرمی)

243100 ریال

product

جوجه کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین (500گرمی)

157300 ریال

product

جوجه کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(750 گرمی)

232100 ریال

product

ماهیچه ساق مرغ تازه بشقابی با پوست خرّم پی پروتئین (6تایی)

148500 ریال

product

گوشت مرغ بی خس با کتف خرّم پی پروتئین(تازه)

205700 ریال

product

ران مرغ تازه بدون پوست بشقابی خرّم پی پروتئین (3تایی )

160600 ریال

product

سینه مرغ تازه بدون پوست بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی )

192500 ریال

product

ران مرغ تازه باپوست بشقابی خرّم پی پروتئین(2 تایی)

149600 ریال

product

ران مرغ بدون پوست تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی)

160600 ریال

product

مرغ تازه قطعه بندی شده خرّم پی پروتئین(8تیکه)

128700 ریال

product

مرغ تازه قطعه بندی شده خرّم پی پروتئین(4تیکه)

128700 ریال

product

کتف کبابی مرغ خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

85800 ریال

product

بال معمولی مرغ تازه خرّم پی پروتئین (500گرمی)

89100 ریال

product

مرغ گوشتی تازه خرّم پی پروتئین

128700 ریال